วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555


บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาข้อเสนอแนะ
การศึกษาเกี่ยวกับ  น้ำพริกนรก
กลุ่มศึกษา สรุปผลการศึกษา  ดังนี้
วัตถุประสงค์
1.1เพื่อศึกษา  น้ำพริกนรก
ในเขตอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจใน  น้ำพริกนรก
ในเขตอำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
2.ขั้นตอนจัดทำ น้ำพริกนรก สรุปผลขั้นตอนการทำดังนี้
ขั้นตอนจัดทำ  น้ำพริกนรก

1.นำพริกมาคั่ว จากนั้นเอาไปตำ
2.นำกุ้งไปต้ม แล้วนำไปทอดพอเสด็จน้ำมันแล้วจากนั้นเอามาตำ
3.นำกระเทียมเจียวมาตำให้ละเอียดแล้วทำให้เสด็จน้ำ
4.นำพริก กุ้ง กระเทียม และก็ปลาป่นมาผสมให้เข้ากัน
5.ใส่น้ำมะขามเปียกที่ต้มจนน้ำข้นมาใส่แล้วตามด้วยเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติ
6.เมื่อได้รสชาติที่ดีแล้วใช่ถ้วยเพื่อรับประทาน
*** หมายเหตุ ถ้าสิ่งที่ตำไม่ค่อยละเอียดก็นำไปปั้นก็ได้ เพื่อความสะดวก

3.ผลการประเมินความพึงพอใจ การจัดทำโครงงานและเป็นการประเมินด้านกระบวนการ(P=Process)
        ค่าเฉลี่ยของคะแนน         เท่ากับ.................(เต็ม 5 คะแนน)
        ความหมายของค่าเฉลี่ย     เท่ากับ   มีความพึงพอใจ...................
4.ผลการประเมินของผู้ปกครองประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือเจตคติ (A=Attitube)
       ค่าเฉลี่ยของคะแนน  เท่ากับ............................(เต็ม 5 คะแนน)
        ความหมายของค่าเฉลี่ย เท่ากับ มีความพึงพอใจ.......................
5.ประเมินผลด้านความรู้
    ค่าเฉลี่ยของคะแนน  เท่ากับ......................................(เต็ม 10 คะแนน)
6.ข้อค้นพบใหม่ที่นักเรียนได้รับจากการศึกษาโครงงานนี้ คือ
ได้รู้วิธีการทำน้ำพริกนรกว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไร และได้รู้ประวัติความเป็นมาของพริกว่ามีความเป็นมาอย่างไรและได้รู้ว่าน้ำพริกที่ชาวต่างชาติจะนึกถึงเป็นอันดับแรกในประเทศไทยคือน้ำพริกกะปิ
7.ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
     อยากจะให้ครูบอกนักเรียนให้เร็วกว่านี้นักเรียนจะได้มีเวลาคิด เวลาเตรียมงานมากกว่านี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้เวลาน้อยเกินไป


รายชื่อครูคณะกรรมการบูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ที่
ชื่อ-สกุล
กลุ่มสาระการเรียนรู้
หมายเหตุ
1
นาย สมยศ   โคตรบรม
วิทยาศาสตร์

2
นาง  จันทร์เพ็ญ    อุทุมทอง
วิทยาศาสตร์

3
นาง  กุมารินทร์    ชาลีแสน
วิทยาศาสตร์

4
นาง  ดวงฤทัย  กล้าหาญ
คณิตศาสตร์

5
นาง  สายฝน   ศิริทรัพย์
คณิตศาสตร์

6
นาง  บุษกร  เขียวโพธิ์
สังคมศึกษา

7
นาย  สุรศักดิ์   ถนอมพจน์
สังคมศึกษา

8
นาง  สุนันทา  หาผลดี
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

9
นาง  เกณิกา  วงศ์นรินทร์
ศิลปะ

10
นาย ศิริศักดิ์   ภักกดียา
สุขศึกษาและพละศึกษา

11
นาย ธวัชชัย  วัชรประทีป
ภาษาไทย

12
นาง  ชนนิกานต์   ทองคำ
ภาษาต่างประเทศ

13
นาย โสม   ยากลิ่น
ภาษาต่างประเทศบทที่  4

การศึกษาเกี่ยวกับ  น้ำพริกนรก
กลุ่มผู้ศึกษา สรุปผลการศึกษาดังนี้
ขั้นตอนจัดทำ  น้ำพริกนรก
1.นำพริกมาคั่ว จากนั้นเอาไปตำ
2.นำกุ้งไปต้ม แล้วนำไปทอดพอเสด็จน้ำมันแล้วจากนั้นเอามาตำ
3.นำกระเทียมเจียวมาตำให้ละเอียดแล้วทำให้เสด็จน้ำ
4.นำพริก กุ้ง กระเทียม และก็ปลาป่นมาผสมให้เข้ากัน
5.ใส่น้ำมะขามเปียกที่ต้มจนน้ำข้นมาใส่แล้วตามด้วยเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติ
6.เมื่อได้รสชาติที่ดีแล้วใช่ถ้วยเพื่อรับประทาน
*** หมายเหตุ ถ้าสิ่งที่ตำไม่ค่อยละเอียดก็นำไปปั้นก็ได้ เพื่อความสะดวก
2.ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดทำโครงงาน และเป็นการประเมินด้านกระบวนการ(P=process)
คำชี้แจง กลุ่มนักเรียนร่วมกันประเมิน ใส่เครื่องหมาย / ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความคิดเห็นจากกลุ่มนักเรียน    ระดับ 5   ความพึงพอใจมากที่สุด
  ระดับ 4   ความพึงพอใจมาก
ระดับ  3     ความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2      ความพึงพอใจน้อย
                                    ระดับ  1    ความพึงพอใจ

ที่
รายการประเมินความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1
การรวมกลุ่มของนักเรียน

2
การรวมกันสืบค้น

3
กระบวนการคิดสร้างสรรค์งาน

4
การแบ่งหน้าที่งานในกลุ่ม

5
การจัดทำเอกสาร

รวมคะแนน(กี่ข้อ)


ใส่เลขที่เลือกซ้ำมากที่สุด

ความพึงพอใจของเลขที่ถูกเลือกคือ

3.ผลการประเมินของผู้ปกครอง
        ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือเจตคติ  โดยพิจารณาจากการตั้งในงาน การมีวินัย ความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียน
มีผลการประเมินของผู้ปกครอง ดังนี้  
           
ที่
รายการประเมินความพึงพอใจ
ระสดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1
การรวมกลุ่มของนักเรียน

2
การร่วมกันศึกษาสืบค้นข้อมูล

3
กระบวนการคิดสร้างสรรค์งาน

4
การแบ่งหน้าที่การทำงานในกลุ่ม

5
การจัดทำเอกสาร


รวม


ใส่เลขที่ถูกเลือกซ้ำมากที่สุด

ความพึงพอใจของเลขที่ถูกเลือกคือ4.ผลการบูรณาการจาก 8 กลุ่มสาระ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนักเรียนคือ  เรื่อง...น้ำพริกนรก..
คณิตศาสตร์รหัสวิชาค31101
เซต {Sets}
การเขียนเซตของส่วนประกอบของน้ำพริกนรกให้เป็นเซตแบบแจกแจง
ส่วนประกอบของน้ำพริกนรก = {ปลากรอบรมควัน ,พริกแห้งใหญ่ล้างน้ำสะอาดผึ่งลมให้แห้งเด็ดก้าน,พริกขี้หนูแห้งล้างน้ำสะอาดผึ่งลมให้แห้งเด็ดก้าน,หอมแดงแกะเปลือก,กระเทียมเป็นหัว,มะขามเปียกอย่างดีห่อใบตองเผาไฟพอสุก,เกลือป่น,น้ำตาลปีบ}วิชา ฟิสิกส์    รายวิชา ว30201

ชื่อ
จำนวน
หน่วย
กุ้งแห้ง
70
กรัม
พริกแห้ง
40
กรัม
มะขามเปียก
20
กรัม
เกลือ
1
ช้อนชา
น้ำตาล
3
ช้อนชา
น้ำมัน
1
ลิตร
ปลาป่น
70
กรัม
กระเทียม
70
กรัม
หอมแดง
70
กรัม


วิชา ชีววิทยา  รหัสวิชา ว32101
ในพริกนั้นมีสารที่สำคัญคือ Capsaicin นอกจากนั้นยังมีสารอื่นๆที่ให้ความเผ็ดอีก คือ Dihydrocapsaicin ,Nordihydrocapsaicin ,Homodihydrocapsaicin ,และ Homocapsaicin  สาร Capsaicin นี้ถูกค้นพบในรูปผลึกบริสุทธิ์โดย พี เอ บุชธอลซ์ ต่อมา แอล ทีเทรชศึกษาสารนี้และให้ชื่อว่า Capsaicin มีสูตรทางเคมีคือ C18H27NO3 ซึ่งมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยทำให้ประสาทรับความรู้สึกไหม้ที่เนื้อเยื่อกระตุ้นการผลิตเมือกออกมาป้องกันการระคายเคืองและกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยยพืชจำพวกพริกนี้จะผลิตสารนี้ออกมาเพื่อป้องกันการถูกบริโภคโดยสัตว์กินพืชโดยสารนี้จะพบในเนื้อเยื่อของผลพริก มากกว่าในเมล็คนอกจากนี้ยังมีการค้นพบว่าแมงมุมทาแรนทูลาก็มีพิษซึ่งมีส่วนประกอบด้วยเช่นกันของสารนี้เช่นกันสาร capsaicin บริสุทธิ์จะมีลักษณะเป็น คริสตัล หรือ ไขใสๆไม่มีกลิ่น และมีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ
กลุ่มของสารเคมี Capsaicinoidได้แก่
 1. Capsaicin
   2.Dihydrocapsaicin
   3.Nordihydrocapsaicin
   4.Homodihydrocapsaicin
   5.Homocapsaicin
โดยที่ Capsaicin จะพบในพริกมากที่สุด คือ 97% และให้รสเผ็ดมากที่สุด
นักเคมีชื่อ "วิลเบอร์ สโควิลล์" ได้ศึกษาปริมาณสาร capsaicin ในพริกแต่ละสายพันธุ์ จากทั่งโลก และใช้ข้อมูลนี้ จัดทำสเกลสโควิลล์ขึ้นซึ่งเป็นสเกลซึ่งวัดความเผ็ดของพริกเมื่อเทียบกับสารcapsaicin บริสุทธิ์แต่กรรมวิธีการตรวจสอบสาร Capsaicin ของสโควิลล์ไม่เที่ยงตรงเนื่อจากเขาใช้การสกัดน้ำจากพริกชนิดนั้นๆมาแล้วให้ อาสาสมัคร 5 คนลองชิมแล้วให้ความเห็นว่าพริกนั้นเผ็ดประมาณระดับไหนความไม่เที่ยงตรงนี้ทำให้มีผู้พัฒนาวิธีตรวจสอบสารนี้ในพริกใหม่ โดยให้ชื่อว่า high performance liquid chromatography ซึ่งเป็นการวัดความร้อนที่สารเคมีนี้ผลิตออกมาและนำไปคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะได้สเกลแบบใหม่คือ ASTA pungency ยูนิต

สารสำคัญอีกอย่างที่มีอยู่ในพริกและมีประโยชน์ในด้านต้านมะเร็งคือแคโรทีนอยด์ เราจะสามารถสังเกตได้เลยว่าผักผลไม้ใดมีสารนี้หรือไม่โดยดูจากสี เหลืองส้ม และ แดง แคโรทีนอยด์นี้ก็คือรูปแบบหนึ่งของสารแคโรทีนโดยมีการรวมตัวกับออกซิเจนทำให้เป็นแคโรทีนอยด์ในพริกจะมีเบต้าแคโรทีนมากกว่าแอลฟ่าแคโรทีนสารเบต้าแคโรทีนนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายมาก กล่าวคือ เมื่อถูกย่อยในลำไส้เล็กแล้วจะกลายเป็น เรตินอลซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของวิตามินเอและจะถูกเก็บสะสมไว้ในตับเพื่อนำไปใช้ในคราวจำเป็นเบต้าแคโรทีนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้ระบบสืบพันธุ์ทำงานได้ดีนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการรับประทานแคโรทีนอยด์สังเคราะห์ในรูปแบบยาเม็ดอาหารเสริม ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพเป็นจำนวนมากพวกเขาพบว่าการรับประทานเม็ดแคโรทีนสังเคราะห์เพิ่มความเสี่ยงในการเป็น มะเร็งปอดและมะเร็งอีกหลายชนิดมากขึ้นเนื่องจากในยาเม็ดสังเคราะห์จะมีปริมาณแคโรทีนอยด์มากเกินความจำเป็นต่อร่าง กายแต่พวกเขายังไม่ได้ทำการวิจัยในสารแคโรทีนอยด์ธรรมชาติซึ่งมาจากพืชการรับประทานแคโรทีนอยด์มากไปก็ส่งผลเสียต่อร่างกายเช่นกันถึงแม้จะเป็นแคโรทีนอยด์จากผักผลไม้ธรรมชาติสดๆการรับประทานแครอทหรือผักผลไม้ที่มีสารแคโรทีนอยด์มากเกินไปจะทำให้ผิวหนังเป็นสีเหลือง ซึ่งเรียกว่า ภาวะ carotenemiaนอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่ภาวะที่ร่างกายมีวิตามินเอมากเกินไปด้วยซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย

สารสุดท้ายในพริกที่จะกล่าวถึงคือกรด ascorbic acid ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของวิตามินซี C6H8O6 วิตามินซี ละลายน้ำได้พบได้ทั่วไปในพืช และผลไม้ทุกชนิด นอกจากนี้ยังพบในสัตว์หลายชนิดอีกด้วยเป็นสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเป็นตัวการร่วมในการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลในสัตว์เกี่ยวข้องกับการสร้างคอลาเจนซึ่งเป็นโครงสร้างของผิวหนังและหลอดเลือดและช่วยในการขนส่งไขมันไปยังไมโทรคอนเดรียให้สันดาปอาหารได้เป็นพลังงาน

ในสมัยก่อนยุคที่อังกฤษล่าอาณานิคม ลูกเรือที่เดินทางข้ามทวีปโดยใช้เวลาเป็นเดือน ๆมักเป็นโรคลักปิดลักเปิด หรือโรคเลือดออกตามไรฟัน เจมส์ลินด์หมอของบริษัทการค้าอินเดียตะวันออกเป็นคนแรกที่สรุปว่าสารบางอย่างในผลไม้ จำพวกส้มสามารถรักษาโรคลักปิดลักเปิดได้ อีกหลายร้อยปีต่อมา อัลเบิรต์ กอยจี้และทีมนักวิจัยสามารถแยกวิตามินซีบริสุทธิ์ได้และตั้งชื่อมันว่ากรดแอสคอบิก

ปริมาณวิตามินซีที่แนะนำต่อวันสำหรับผู้ใหญ่ชายคือ 90 มิลลิกรัม หญิงคือ 75 มิลลิกรัม ถ้าหากรับประทานเกินความจำเป็นของร่างกายทำให้ปวดท้อง และอาจทำให้ท้องเสียได้วิชา เคมี    รหัสวิชา ว302201

                                                                          น้ำพริกนรก


ส่วนผสม/เครื่องปรุง
1.       กุ้งแห้ง  70 กรัม
2.       ปลาป่น 70  กรัม
3.       กระเทียมปอกเปลือก  70 กรัม
4.       หอมแดงปอกเปลือก  70   กรัม
5.       พริกแห้งเม็ดใหญ่  20  กรัม
6.       พริกแห้งเม็ดเล็ก  20 กรัม
7.       เกลือป่น  1 ช้อนชา
8.       น้ำมันปาล์ม  1 ลิตร
9.       มะขามเปียกอย่างดีห่อใบตองเผาไฟพอสุก

วิธีการทำ
1. นำปลากรอบ แกะเอาแต่เนื้อคั่วแห้งๆ พอออกกลิ่นหอมจากนั้นห่อมะขามเปียกด้วยใบตองเผาไฟพอสุก แล้วสับซอยละเอียด
2. เผาหอมแดงกระเทียมปอกเปลือก จากนั้นคั่วพริกแห้งใหญ่และพริกขี้หนูแห้งพอสุกออกกลิ่นระวังอย่าให้ไหม้
3. โขลกมะขามเปียกกับหอมแดงและกระเทียมพอแหลก ตามด้วยพริกแห้งโขลกต่อจนเริ่มละเอียดจึงใส่เนื้อปลากรอบ โขลกต่อให้ทั้งหมดกลมกลืนกันตามด้วยเกลือป่น ชิมดูอย่าให้เค็มมาก
ธาตุและสารประกอบที่พบในน้ำพริก
ชื่อธาตุหรือสารประกอบ
สูตรทางเคมี
ส่วนผสมที่พบในน้ำพริก
           ประโยชน์
แคปไซซิน
C18H27NO3
พริก
เพิ่มการใช้พลังงานในการดูดซึมสารอาหาร
โซเดียมคลอไรด์
เกลือ
บรรเทาความปวดอันเนื่องมาจากการถูกผึ้งต่อย,ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้


เหล็ก
Fe
กุ้งแห้ง
ไขกระดูกจะนำเหล็กไปสร้างเม็ดเลือดแดง
แคลเซียม
Ca
ปลาป่น
เป็นโครงสร้างของกระดูกและฟัน แคลเซียมยังมีความจำเป็นต่อการแข็งตัวของเลือดเมื่อมีบาดแผล
ไลซีน
K(Lys)
ปลาป่น
สามารถลดจำนวนของเป็นซ้ำของโรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับไวรัส
ไอโอดีน
I
เกลือ
ช่วยให้ร่างกายผลิตพลังงานได้ตามปกติกระตุ้นให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น
ซูโคส
C12H22O11
น้ำตาล
การป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
วิตามิน D
D
ปลาป่น
ช่วยเสริมสร้างกระดูกใหแข็งแรง
วิตามิน B1
B1
ปลาป่น
ช่วยในการป้องกันเหน็บชา

จัดทำโดย กลุ่มที่ 18 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี


ภาษาไทยรหัสวิชา ท31101
เรียงความ
เรื่อง น้ำพริกนรก
สำหรับน้ำพริกนรกนั้นบางท่านอาจจะเคยทานกันมาแต่สำหรับบางท่านอาจจะยังไม่เคยทานหรือบางท่านอาจจะไม่รู้จักเลยก็ได้ในส่วนของรายงานที่เราได้จัดทำขึ้นนี้เราได้กล่าวถึงน้ำพริกนรกเกี่ยวกับวิธีการทำ  ส่วนผสม  คุณค่าทางสารอาหารของน้ำพริกนรกและที่ทราบกันอยู่แล้วว่าปัจจุบันนี้การทานน้ำพริกของคนไทยเริ่มลดลงเนื่องจากกระแสนิยมของอาหารต่างชาติที่เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นสมัยนี้ดังนั้นเรามาอนุรักษ์น้ำพริกซึ่งก็ถือว่าอยู่คู่กับคนไทยเรามานานเรามารู้จักการทำน้ำพริกนรกกันเถอะค่ะ
ส่วนผสมของน้ำพริกนรกมีกุ้งแห้ง  ปลาป่น กระเทียมปอกเปลือก  หอมแดงปอกเปลือก  พริกแห้งเม็ดใหญ่  พริกแห้งเม็ดเล็ก  เกลือป่น  น้ำมันปาล์ม 
มะขามเปียกอย่างดีห่อใบตองเผาไฟพอสุกวิธีการทำก็ไม่อยากอย่างที่คิดเลยค่ะ1.นำพริกมาคั่ว จากนั้นเอาไปตำ
2.นำกุ้งไปต้ม แล้วนำไปทอดพอเสด็จน้ำมันแล้วจากนั้นเอามาตำ
3.นำกระเทียมเจียวมาตำให้ละเอียดแล้วทำให้เสด็จน้ำ
4.นำพริก กุ้ง กระเทียม และก็ปลาป่นมาผสมให้เข้ากัน
5.ใส่น้ำมะขามเปียกที่ต้มจนน้ำข้นมาใส่แล้วตามด้วยเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติ
6.เมื่อได้รสชาติที่ดีแล้วใช่ถ้วยเพื่อรับประทาน แค่นี้ก็สามารถนำมาทานได้แล้วค่ะ
             น้ำพริกนับวันยิ่งแต่จะค่อยๆหายไปจากประเทศไทยทั้งๆที่น้ำพริกอยู่คูคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณเราควรอนุรักษ์น้ำพริกไว้ให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป
ศิลปะรหัสวิชาศ31101
เพลง น้ำพริกนรก
โอ้น้ำพริกนรกนั้นเอยเคยเจ้าเคยได้ชิมลองดูส่วนประกอบไม่มากมายแล้วไม่วายจะติดใจเอยตำพริกแดงกระเทียมปลาป่นเติมกุ้งแห้งให้รสชาติดีใส่มะขามแล้วใส่เกลือโขลกแล้วนำมารวมกันแล้วจะได้น้ำพริกนรกเอย

ภาษาท่า
1.ท่ารัก                                              
2. ท่าชิม
3. ท่าท่าน
4. ท่าปฏิเสธ
5. ท่าเชิญ

นาฏศัพท์
พระใหญ่ พระน้อยหมายถึง ตัวแสดงที่มีบทสำคัญพอๆกัน พระใหญ่หมายถึง พระเอก เช่น อิเหนา พระราม ส่วนพระน้อย มีบทบาทเป็นรอง เช่น สังคามาระตาพระลักษณ์
นายโรงหมายถึง พระเอกเป็นศัพท์เฉพาะละครรำ
ยืนเครื่องหมายถึงแต่งเครื่องละครรำครบเครื่อง
นางกษัตริย์บุคลิกท่วงทีเรียบร้อย สง่ามีทีท่าเป็นผู้ดี
นางตลาดท่วงทีว่องไว สะบัดสะบิ้ง ไม่เรียบร้อย เช่น นางยักษ์ นางแมวเป็นต้น